Valtio-opin tenttikysymykset aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista.

Valtio-opin aineopinnot

Arendt, Vita activa:

 • Arendtin politiikkakäsitys pääpiirteittäin
 • Mitä Arendt tarkoittaa ”kreikkalaisella mallilla”?

Aristoteles, Politiikka. Teokset VIII:

 • Aristotelesin teoriat valtiomuodoista
 • Politiikka käytännöllisenä tieteenä

Arter, Scandinavian Politics Today:

 • Mitä Arter kertoo kirjassaan Islannin kommunistisesta puolueesta? (04/12)
 • Mitkä piirteet ovat tyypillisiä pohjoismaisille parlamenteille? (04/12)

Charteris-Black, Politicians and Rhetoric:

 • Tarkastele Martin Luther Kingin retoriikkaa. (05/12)
 • Kirjoittaja määrittelee ueljä retorista avainstrategiaa, joiden avulla poliittinen puhe voi luoda legitimaatiota. Tarkastele näiden neljän retorisen strategian pääpiirteitä sekä nosta kirjoittajan viitoittamalla tavalla esiin (esimerkkejä käyttäen) metaforien käytön merkitys tai rooli näissä strategioissa.
 • Millaisia vihollisia Margaret Thatcher konstruoi poliittisissa puheissaan?
 • Tarkastele George W. Bushin käyttämiä metaforia.

Gallagher – Laver – Mair, Representative Government in Modern Europe ( 2011):

 • Länsi-Euroopan puoluejärjestelmien taustalla olevat yhteiskunnalliset halkeamat.
 • Miten ja mihin suuntaan Euroopan puoluejärjestelmät ovat muuttumassa?
 •  Parlamenttien asema ja merkitys Euroopan valtioissa.
 •  Euroopan unionin kehittämisen vaihtoehdot ja suhde edustukselliseen hallitusmuotoon.
 • Osoita muutamin esimerkein, miten maan EU-jäsenyys nykyään vaikuttaa maan edustuksellisen poliittisen järjestelmän luonteeseen ja kehitykseen.
 • Mitä tarkoitetaan korporatismilla ja miten se ilmenee Euroopan maissa?

Gilley, The Nature of Asian Politics

 • Pohdi Aasian maiden demokratisoitumista.

Gramsci, Vankilavihkot:

Greenwood, Interest Representation in the European Union:

 • Miten elinkeinoelämä ja suuryritykset vaikuttavat EU:ssa?

Guo, Chinese Politics and Government: Power, Ideology and Organization

 • Millainen on kiinalainen kommunistinen ideologia?

Dalton – Farrell – McAllister, Political Parties and Democratic Linkage. How Parties Organize Democracy:

 • Miten uudet vaihtoehtoiset vaikutuskanavat ovat vaikuttaneet puolueiden asemaan?

Evans, Voters and Voting:

 • Minkälaisilla malleilla on selitetty taloudellisen tilanteen vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen?
 • Miten äänestyskäyttäytymisen tutkiminen on muuttunut? MIllaisia syitä muutoksessa on vaikuttanut?
 • Äänestyskäyttäytymistä selittävät sosiaalisen rakenteen teoriat.

Hague – Harrop, Comparative Government and Politics:

 • Julkisen hallinnon vastuunalaisuus (accountability) poliittisessä järjestelmässä? (04/12)
 • Vastaa yhteen seuraavista: a) Eri maiden poliittisia järjestelmiä voidaan verrata esim. poliittisen kulttuurin perusteella. Länsimaisten demokratioiden poliittinen kulttuuri on kokenut suuria muutoksia viime vuosikymmeninä. Millä tavalla “jälkimaterialismi” ja “sosiaalinen pääoma” liittyvät näihin muutoksiin? b) Millaisia vaikeuksia ns. uusilla demokratioilla on ollut demokraattisen poliittisen kulttuurin vakiinnuttamisessa (consolidation)?
 • Vastaa yhteen seuraavista:
  a) Teoksessa esitellään komparatiivisen (vertailevan) politiikan tutkimuksen perusteita. Mihin/miksi komparatiivista tutkimusta tarvitaan? Millaisia ongelmia komparatiiviseen lähestymistapaan voi liittyä?
  b) Vertaa poliittisen osallistumisen muotoja demokraattisissa ja autoritaarisissa valtioissa

Heywood, Political Theory:

 • Kansalaisuuden merkitykset politiikan teoriassa.

Hix – Høyland, The Political System of the European Union:

 • Talous- ja rahaliitto (EMU) osana Euroopan integraatiota
 • Euroopan parlamentin rooli ja valta Euroopan unionin poliittisessa järjestelmässä?
 • Kärsiikö EU mielestäsi demokratiavajeesta?
 • EU:n tuomioistuimien rooli ja vaikutusvalta  integraatiossa ja Euroopan poliittisessa järjestelmässä?

Hobbes, Leviathan (osat 1-2):

 • Mitä Hobbes tarkoitti luonnollisilla laeilla?

Keman (toim.), Comparative Democratic Politics:

 

Koikkalainen – Korvela (toim.), Klassiset poliittiset ajattelijat:

 

Lindroos – Soininen (toim.), Politiikan nykyteoreetikkoja:

 

Locke, Tutkielma hallitusvallasta:

 • Locken käsitys omaisuudesta
 • Locken käsitys sotatilasta

Machiavelli, Ruhtinas:

 • Miksi Piero Soderini menetti valtansa?
 • Miten Machiavelli kuvaa virtùa (hyvettä)?
 • Machiavellin käsitys ’monista'(kansasta)?
 • Ruhtinaan, monien (kansa) ja harvojen keskinäissuhde?

Niemi, Raunio & Ruotsetsaari, Poliittinen valta Suomessa:

 • Toteutuuko kansalaisten yhdenvertaisuus vaaleissa Suomessa?

NorrisDemocratic Deficit: Critical Citizens Revisited

 • Pohdi autokratian demokratiaan siirtymisen edesauttavia tekijöitä.

Oikeusministeriön julkaisu 2009:5, Suomalaiset osallistujina:

 

Olson, The Logic of Collective Action:

 • Tiivistä Olsonin olennaiset ajatukset kollektiivisen logiikan toiminnasta.

Paloheimo – Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä:

 • Miten Stein Rokkanin kolmiomalli puolueiden ja etujärjestöjen välisistä suhteista sopii Suomeen?
 • Puolueiden ehdokasvalintaa ohjaavat kriteerit.
 • Miksi äänestysaktiivisuus on vähentynyt Suomessa enemmän kuin useimmissa muissa läntisissä demokratioissa?
 • Äänestäjien ja poliitikkojen mielipiteiden vastaavuus.
 • Puoluejäsenistö ja puolueen jäseneksi liittymisen syyt.

Platon, Valtio. Teokset IV:

 • Platonin luolavertauksen merkitys?
 • Mikä on vartijoiden rooli Platonin ihannevaltiossa?

 Raunio – Saari (toim.), Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon:

 • Miten EU-jäsenyys on vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan?
 • EU-jäsenyyden vaikutus Suomen maatalouteen.
 • EU-jäsenyyden vaikutus Suomen talouteen.
 • EU-jäsenyyden vaikutus Suomen ympäristöpolitiikkaan.
 • Miten EU-jäsenyys on vaikuttanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

Raunio – Saari (toim.), Reunalla vai ytimessä?

 • Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus: Miten EU-jäsenyys on vaikuttanut Suomen sosiaalipolitiikaan?

Raunio – Wiberg, Eduskunta: kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla

 • Miten eduskuntaryhmät hankkivat rahoituksensa?
 • Millainen on eduskunnan valiokuntalaitos?

Rawls, Oikeudenmukaisuusteoria:

 • Millaisia heikkoja kohtia löydät Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriasta?

Reynolds ym., Electoral System Design:

 • Mitä keinoja on turvata naisten ja vähemmistöjen edustus vaalijärjestelmää suunnitellessa?

Rosanvallon, Vastademokratia:

 • Valvontavallan kolme muotoa
 • Mitä Rosanvallon tarkoittaa nykyisellä kansalaisen epäpoliittisuudella ja mitä ongelmia siitä seuraa?

Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta:

 • Mitä Rousseau tarkoitti ensimmäisillä yhteiskunnilla?
 • Rousseaun käsitys orjuudesta

RuostesaariVallan ytimessä:

 • Miten  valtaeliitti rakentaa ja ylläpitää sosiaalista pääomaa

Sanders, Communicating Politics in the Twenty-First Century:

 • Miksi poliitikkojen ja median suhde on usein monimutkainen?

Tiilikainen – Palosaari (toim.), Integraation teoria:

 • Kansainvälisten suhteiden teoriat Euroopan integraation tutkimuksessa
 • Keskustele monitasoisesta hallintojärjestelmästä ja avoimen koordinaation menetelmästä.

Webber, European Disintegration? The Politics of Crisis in the European Union

 • Kerro maahanmuuttokriisin (refugee crisis) poliittisista jännitteistä?

Weber, Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Teoksessa Weber: Tiede ja politiikka – kutsumus ja ammatti:

 • Weberin käsitys puolueista?
 • Weberin käsitys politiikasta?
 • Mitä Weber tarkoittaa legitiimillä vallalla?

Wiberg, Politiikka Suomessa:

 

Ylä-Anttila, Politiikan paluu: globalisaatioliike ja julkisuus:


———————————————————————————————————-

Valtio-opin syventävät opinnot

Alasuutari, Laadullinen tutkimus 2.0:

 • Interaktio laadullisessa tutkimuksessa.
 • Yleistettävyys laadullisessa tutkimuksessa.

Bergman – Strøm (toim.),The Madisonian Turn: Political Parties and Parliamentary Democracy in Nordic Europe: 

Brants & Voltmer, Political communication in postmodern democracy:

 • Millaisia poliittisen edustamisen strategioita kirjassa esitellään?

Brians – Willnat – Manheim – Rich,Empirical Political Analysis:

 • Mitä tutkimusvaiheita liittyy survey-tutkimuksen tekemiseen?
 • Selitä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet ja miten niitä testataan.
 • Miten teoria operationalisoidaan?

Brooker, Non-Democratic Regimes:

 

Carter, Direct Action and Democracy Today:

 

Considine, Making Public Policy. Institutions, Actors, Strategies:

 

Cramme – Hobolt (toim.), Democratic Politics in a European Union under Stress

 • Kansalaisten suhtautuminen eurokriisiin.
 • Onko eurokriisi mielestäsi enemmän poliittinen vai taloudellinen ongelma?

Dalton, Democratic Challenge, Democratic Choice. The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies:

 • Miten kansalaisten kiinnittymien poliittiseen järjestelmään ja erilaisille poliittisille instituutioille antama tuki on viime vuosikymmeninä muuttunut kehittyneissä demokratiossa?
 • Miten poliittiselle järjestelmälle ja sen eri instituutioille annetun tuen muutokset voivat vaikuttaa poliittiseen osallistumiseen?

Daly, An Introduction to Philosophical Methods:

 •  Kuinka ajatuskoetta (thought experiment) voidaan käyttää tieteellisessä tutkimuksessa?

Edwards, Civil Society:

 

Egan – Nugent – Paterson (toim.), Research Agendas in EU Studies. Stalking the Elephant:

 • Eurooppalaistuminen käsitteenä ja tutkimuskohteena.

Farrell, Electoral Systems. A Comparative Introduction:

 • Minkälainen vaalitapa on pluraliteettivaali yhden hengen vaalipiireissä Single Member Plurality System)? Esitä esimerkkejä maista, joissa tällaista vaalitapaa käytetään. Mitkä ovat tällaisen vaalitavan hyviä puolia, mitkä taas sen heikkouksia?
 • Vertaile erilaisia vaalijärjestelmiä sen suhteen, kuinka hyvin ne toteuttavat suhteellisuutta (=puolueiden saama osuus paikoista vastaa hyvin niiden saamaa ääniosuutta).

Farrelly, Contemporary Political Theory:

 • Mitkä ovat deliberatiivisen demokratian normatiiviset ideaalit?
 • Vertaile Rawlsin ja Nozickin käsityksiä oikeudenmukaisuudesta.
 • Miten feminismi on haastanut julkinen/yksityinen sfääri -dikotomian?
 • Liberalismin  ja republikanismin yhtäläisyydet ja erot

Flynn, Public Sector Management:

 

Gaus – Kukathas (toim.), Handbook of Political Theory:

 • Modernin islamilaisen poliittisen ajattelun pääpiirteet.
 • Hyvinvointivaltion periaatteet.
 • Miten ”poliittinen liberalismi” eroaa ”kokonaisvaltaisesta (comprehensive) liberalismista”?

Gill, Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä:

 

Gopal Jayal – Bhanu Mehta, The Oxford Companion to Politics in India:

 

Haynes, Democracy in the Developing World. Africa, Asia, Latin America and the Middle East:

 

Heikkilä, Tilastollinen tutkimus:

 • Keskustele hyvän kvantitatiivisen tutkimuksen perusvaatimuksista.

Herne, Mitä oikeudenmukaisuus on?:

 • Miten Rawlsin teoriaa on kritisoitu?
 • Oikeudenmukaisuuden yhteisön määritelmät ja niiden heikkoudet ja vahvuudet

Hobbes, Leviathan I-II:

 • Suvereenin ja alamaisen suhde

Hooghe – Marks, Multi-Level Governance and European Integration:

Jokinen – Juhila – Suoninen, Diskurssianalyysi liikkeessä:

 • Diskurssianalyysin lähtökohdat ja keskeiset ulottuvuudet.
 • Keskustele diskurssianalyysiä kohtaan esitetystä kritiikistä.
 • Tutkijan roolit diskurssianalyysissa.
 • Mitä aineiston valintaan liittyviä haasteita diskurssianalyysissa on?

Kjær, Governance:

 

Lane, Constitutions and Political Theory:

 

Locke, Tutkielma hallitusvallasta:

 • Locken käsitys luonnontilasta

Louw, The Media and Political Process:

 • Miten poliitikoista tehdään julkkiksia?

 

Luther – Müller-Rommel (toim.), Political Parties in the New Europe: Political and Analytical Challenges:

MagoneContemporary European Politics. A Comparative Introduction:

 

Maxwell, A Realist Approach for Qualitative Reseach.

 • Keskustelu Maxwellin kirjan pohjalta kriittisen realismin suhteesta laadulliseen tutkimukseen.

McKay, American Politics and Society:

 

Meiksins Wood, Liberty and Property: A Social History of Western Political Thought from the Renaissance to Enlightenment:

 

Mickelsson, Suomen puolueet. Historia, muutos ja nykypäivä:

 

Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East:

 

Morrow, The History of Political Thought:

 • Minkälaisilla argumenteilla “harvojen hallintaa” on puolustettu?
 • Miten epäoikeudenmukaisten (unjust) hallitsijoiden vastustamista on puolustettu?
 • Miten yhden ihmisen hallitsemiseen perustuvaa hallintomuotoa on perusteltu?

Niiniluoto, Critical Scientific Realism:

 • Millaisia ovat realismin eri suuntaukset?
 • Mitä eroa on relativismilla ja realismilla?

Norris, Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited:

Nummenmaa, Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät:

 • Miten korrelaatiota eli yhteisvaihtelua voidaan mitata ja mitä ognelmia sen tulkintaan liittyy?
 • Miten parametriset ja epäparametriset testit eroavat ja milloin niitä käytetään?
 • Mitä erilaisia kuvaajia on tilastollisten tutkimusten havainnollistamiseksi?

Paloheimo (toim.),Vaalit ja demokratia Suomessa:

 

Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia:

 • Mitä ongelmia liittyy Raatikaisen mukaan positivismiin?

Rosanvallon, Vastademokratia:

 • Tuomitseminen vastavallan muotona. Arvioi myös tuomitsemiseen liittyviä ongelmia.

Rosen-Wollf (toim.), Political Thought:

 

Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta:

 • Rousseaun käsitys yhteiskuntasopimuksesta

Saich, Governance and Politics of China:

Salkind, Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics:
Sen, The idea of justice:

 • Kerro Senin toimintakykyajatuksesta.

Setälä, Demokratian arvo:

 • Pohdi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden merkityksiä demokratian kannalta.
 • Deliberatiivisen demokratian teoria

Shiraev, Russian Government and Politics:

 

Spellman, A Short History of Western Political Thought:

 

Stanyer, Modern Political Communication. Mediated Politics in Uncertain Times:

 

Strindberg – Warn, Islamism:

 

Tarrow, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics:

 • Mitkä tekijät vaikuttavat poliittisiin mahdollisuusrakenteisiin?

Tindale, Rhetorical Argumentation:

 

Tordoff, Government and Politics in Africa:

 

Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work:

 

Töttö, Syvällistä ja pinnallista: Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa:

 • Kausaalisuus sosiaalitieteiden tutkimuksessa.

Van der Eijk – FranklinElections and Voters:

 

Versluis – van Keulen – Stephenson, Analyzing the European Union Policy Process:

 • Toimeenpano (implementation) tutkimuskohteena.

Ware, Political Parties and Party Systems: