YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka 2§ Tarkoitus ja toiminta 3§ Jäsenet 4§ Hallitus 5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 6§ Tilit 7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 8§ Yhdistyksen kokoukset 9§ Syys- ja kevätkokous 10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on  Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Iltakoulu ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Iltakoulu. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä edunvalvonta ja opiskeluedellytysten parantaminen sekä vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Yhdistys on poliittisesti riippumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu opintoyhteistyöhön ja järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä vapaa-ajan tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä tehdä yhteistyösopimuksia yritysten ja organisaatioiden kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia, järjestää pienimuotoista varainhankintaa sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille. 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi ovat kelpoisia kaikki Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat, sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Jäsenen on erottava tai hänet erotetaan kun hän ei enää opiskele politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa. Yhdistyksen jäseniä voidaan erottaa yhdistyslain 14§:ssä mainituin ehdoin yhdistyksen kokouksissa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan kirjata eron tiedoksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän kertaluontoisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus evätä jäseneltä jäsenoikeuksia yhdistyksen kokouksen hyväksymää Häirintätapausten menettelyohjeet -dokumenttia. Yhdistyksen jäsenen on noudatettava yhdistyksen kokouksissa vahvistettuja ja hyväksyttyjä yhdistyksen toimintaa ohjaavia asiakirjoja.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään neljä ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen. Syyskokouksessa valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle oma vastuualue. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Politologit-sähköpostilistalle. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksissa  käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta, jotta  asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla toisen yhdistyksen jäsenen käyttämään äänivaltaa puolestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsenellä voi olla maksimissaan kolme (3) valtakirjaa. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin mielipiteeksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa käytettävä vaalitapa on seuraavanlainen:

1. Äänestys voidaan suorittaa käsiäänestyksellä tai suljetulla lippuvaalilla.

2. Käsiäänestyksessä äänestäminen tapahtuu nostamalla käsi kannatuksen merkiksi. Mikäli äänestäjällä on käytössään useampi kuin yksi ääni, tulee tästä ilmoittaa ääntenlaskijoille.

3. Suljettu lippuvaali käydään kaikissa henkilövaaleissa sekä silloin, kuin vähintään kolme yhdistyksen jäsentä ehdottaa sitä.

4. Mikäli ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia, todetaan heidät valituiksi.

5. Mikäli ehdokkaita on kaksi ja valittavia yksi, käydään vaali enemmistövaalitapaa käyttäen.

6. Mikäli ehdokkaita on useampi kuin kaksi, käydään vaali Bordan vaalitapaa käyttäen. Tällöin äänestäjä listaa äänestyslippuun kaikki ehdokkaat mieluisimmasta vähiten mieluisimpaan. Ensimmäiseksi listattu ehdokas saa x ääntä, x:n ollessa ehdokkaiden lukumäärä, toiseksi listattu x-1, kolmanneksi listattu x-2 ja niin edelleen. Eniten ääniä saanut ehdokas voittaa. Mikäli vaalilippuun ei ole merkitty kaikkia ehdokkaita, todetaan ääni mitättömäksi.

9§ Syys- ja kevätkokous

a) Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja; päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten vastuualueista ja valitaan hallituksen jäsenet; vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus; valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi tilikaudeksi; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

b) kevätkokous

Kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.