Tenttikysymyksiä politiikan tutkimuksen perusopinnoista

Breslin, The ’China model’ and the global crisis: from Friedrich List to a Chinese mode of governance?”

 • Miten ”kiinalainen malli” eroaa totutusta (neoliberaalista projektista)?

Brown, Understanding International Relations:

 • Miten uusliberalistista talousteoriaa (neoliberalismi) on kritisoitu Brownin teoksessa? Miksi ja miten kritiikkiä on esitetty niin teorian kuin käytännön osalta?
 • Erittele kansainvälisen politiikan tieteenalan ja teorian kehitystä 1900-luvulla
 • Miten valtaa on tutkittu kansainvälisessä politiikassa? (12/11)
 • Esittele konstruktivismi sekä englantilainen koulukunta. Mitä yhteistä näillä on?
 • Pohdi kansainvälisien pääteorioiden valtiokeskeisyyttä ja siitä aiheutuvia ongelmia.
 • Neorealismi ja neoliberalismi kansainvälisen politiikan teorioina. Mitä ovat niiden erot ja yhtäläisyydet?

Forsberg & Raunio (2014): Politiikan muutos (Vastapaino)

 • Tuo esiin Kestilä-Kekkosen ja Ruostetsaaren ajatuksia poliittisen osallistumisen ja vallankäytön muutoksesta.

Freeden, Ideology: A Very Short Introduction:

 • Mitä mieltä Freeden on ideologioiden kuolemasta (the end of ideology)?
 • Mikroideologiat
 • Diskurssiteoreettinen lähestymistapa ideologioihin
 • Mitä Freeden tarkoittaa ”ohuilla ideologioilla”? Mitkä tekijät vaikuttavat niiden syntyyn?
 • Mikä on semantiikan ja ideologioiden välinen suhde? Ovatko ideologiat polysemisia tekstejä?
 • Vertaile De Tracyn ja Marxin ideologiakäsityksiä
 • Kansalaisyhteiskunta, ideologia, Gramsci. Siis mitä?
 • Mitä eroa on mikro- ja makroideologioilla?
 • Kielellisyys ideologioissa
 • Vertaile De Tracyn ja Marxin ideologiakäsityksiä.
 • Miksi politiikka ja ideologia eivät ole toisistaan erillisiä? (Freeden)

Hakovirta, Maailmanpolitiikka: teoria ja todellisuus. 2. uudistettu painos:

 • Mitä diplomatian keinoja Hakovirta erittelee teoksessaan?
 • Mitä mieltä Hakovirta on Samuel Huntingtonin kulttuuripiireihin jaottelusta?
 • Mitä Hakovirta ajattelee YK:n reformeista (ja mahdollisuuksista toimia maailmanhallituksena)?
 • Mitkä ovat maailmanpolitiikan kolme perustendenssiä ja niiden välinen vuorovaikutus?
 • Mitä tarkoittaa kansainvälinen anarkia?
 • Mikä on Hakovirran esittelemä globaali ongelmakompleksi?

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia):

 • Uusliberalismi Kiinassa
 • Mikä on neoliberaalin valtion perusmissio?
 • Pohdi uusliberalismin vapaus-käsitettä. Miksi käsite on tärkeä ideologialle?

Haukkala, (2012) Suomen muuttuvat koordinaatit:

 • Pohdi poliitiikan tutkijoiden ja poliittikkojen rooleja poliittisten ongelmien muodostamisessa, luoko ongelma kontekstin vai konteksti ongelman, ja miten nämä roolit vaikuttavat näkemyksen muodostumiseen Suomen mahdollisuuksista ja kansainvälisestä asemasta.

Held – McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio – puolesta ja vastaan):

 • Synnyttääkö globalisaatio uusia poliittisia ideologioita, ja ovatko valtiosidonnaiset kulttuurit heikkenemässä?
 • Onko talous globaalia, mitä eri näkökulmia asiaan on?

Heywood, Politics:

 • Mikä on vaalien merkitys poliittisessa järjestelmässä (functions of elections)?
 • Miten pluralistinen ja elitistinen käsitys demokratiasta eroavat toisistaan?
 • Mitkä ovat liberalistisen ideologian keskeisiä periaatteita ja uskomuksia?
 • Mitä erilaisia teorioita on esitetty joukkotiedotusvälineiden vaikutusvallasta yhteiskunnassa?
 • Mitä tarkoitetaan poliittisella kulttuurilla?
 • Vastaa kolmeen seuraavista vaihtoehdoista:
  a) Heywood analysoi työssään modernin maailman regiimejä. Esittele Heywoodia siteeraten lyhyesti kaksi regiimiä.
  b) Esittele vähitään kaksi teoriaa demokratian toteuttamisesta käytännössä.
  c) Esittele vähintään kaksi teoriaa valtiosta.
  d) Heywood erottaa toisistaan liberaalin, konservatiivisen, ekspansiivisen ja antikolonialistisen nationalismin. Mitä näillä erilaisilla nationalismin muodoilla tarkoitetaan?
  e) Mitä edellytyksiä YK:lla on toimia maailman hallituksena (World Government)?
 • Pohdi regionalismin keskeisimpiä piirteitä hallintamuotona.
 • Konservatismin ja liberalismin keskeisimmät erot
 • Mitkä ovat federalismin keskeiset piirteet?
 • Erittele sosialismin ja/tai marxismin piirteitä?
 • Valota parlamentin (assemblies) funktioita.
 • Mitä tarkoitetaan länsimaisilla polyarkioilla? (Western polyarchies)
 • Heywood esittelee teoksessaan neljä politiikan määritelmää. Luonnehdi näitä määritelmiä.
 • Esittele multikulturalismin malleja.
 • Miten äänestämistä on selitetty? Esittele äänestämisen (voting) teorioita.
 • Mitä eroa on presidentaalisilla ja parlamentaarisilla järjestelmillä?
 • Millä tavoin globalisaatio on vaikuttanut valtion asemaan/merkitykseen?
 • Feminismin, vihreän politiikan ja kosmopolitanismin keskeiset piirteet. Mikä niitä yhdistää?
 • Millä tavoin perustuslakeja voi jaotella?
 • Miten globalisaatio vaikuttaa valtion asemaan ja merkitykseen?
 • Kapitalismista on monenlaisia versioita. Tutkaile niitä Heywoodin teorioiden mukaisesti.
 • Erittele neljää eri puoluejärjestelmää.
 • Politiikan tutkijoiden ja politiikan tutkimuksen opiskelijoiden tulisi pyrkiä objektiivisuuteen ja poliittiseen neutraaliuteen. Keskustele väitteestä.
 • Luonnehdi fasismia ja anarkiasmia ideologioina ja vertaile niitä.
 • Mitä on identiteettipolitiikka? Luonnehdi sukupuolipolitiikkaa (gender politics).
 • Miten poliisi on poliittinen?
 • Mitä Heywood tarkoittaa uusliberaalilla globalisaatiolla?
 • Mitä eroa on kabinettihallituksella (cabinet government) ja pääministerihallituksella (primeministerial government)?

Heywood, Political Ideologies:

 • Fasismin ja natsismin keskinäiset erot ja yhtäläisyydet? (03/12)
 • Feminismin eri suuntaukset? (05/11)
 • Vastaa yhteen seuraavista:
  a) Esittele lyhyesti sosialismin keskeisimpiä teemoja ja historiallisia suuntauksia.
  b) Nationalistinen ideologia on usein yhdistynyt erilaisiin poliittisiin doktriineihin, jotka ovat tuottaneet toisistaan poikkeavia “nationalistisen politiikan” traditioita. Millaisia?
 • Miten modernia edustuksellista demokratiaa (representative democracy) on puolustettu ja kritisoitu?
 • Vastaa yhteen seuraavista:
  a) Radikaaleja ympäristöliikkeitä sanotaan joskus anarkistisiksi. Mitä silloin tarkoitetaan?
  b) Liberalistisen ja fasistisen ideologian ihmiskäsitykset poikkeavat toisistaan radikaalisti. Miten ja miksi?
 • Vertaile liberalistisen ja konservatiivisen ideologian käsityksiä ihmisestä ja yhteiskunnasta.
 • Mitä yhteisiä havaittavia piirteitä poliittisilla ideologioilla on? Mikä/mitkä kyseisten piirteiden funktio on/ funktiot ovat?
 • Vertaile ainakin kahden valitsemasi ideologian käsitystä yksilöstä.
 • Mitä luonnehdintoja Heywoodin teoksessa on poliittisesta ideologiasta? Mitä ideologia on?
 • Mitä on konservatismi?

Hurtig – Laitinen – Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet:

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics:

 • Minkälaisia tulevaisuuden kuvia kansainvälisestä järjestelmästä Mansbach ja Taylor erottelevat? Minkälaista vaihtoehtoa he itse pitävät todennäköisimpänä?
 • Mitä tarkoitetaan inhimillisellä turvallisuudella?
 • Kylmän sodan syitä voidaan analysoida eri tasoilla. Mitkä ovat analyysin tasot? Selitä kylmän sodan puhkeaminen.
 • Millä tavoilla valtioiden välisten sotien (interstate) syttymistä on selitetty?

Kinnunen – Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen:

 • Markku Ihonen kirjoittaa artikkelissaan, että “tieteellisten tekstien kritiikki on osa tieteen sisäistä keskustelua”. Mitä hän tarkoittaa tällä?

Luostarinen – Väliverronen, Tekstinsyöjät:

Ronkainen – Pehkonen – Lindblom – Ylänne – Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat:

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet:

 • Pohdi tieteellisen kirjoittamistyön aineiston etsintään ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita.

Artikkelikokoelmat (POLPOP05):
Katerina Dalacoura, The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications

 • Mikä merkitys ja millaisia seurauksia ’arabikevään’ politisoitumisella on ollut länsimaiselle politiikan tutkimukselle ja politiikalle sekä millaisissa erilaisissa konteksteissa ’arabikeväät’ tapahtuivat?