Yhdistyksen jäseniksi ovat kelpoisia kaikki Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat, sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Jäsenetuihin kuuluvat Iltakoulu ry:n vuosittain vaihtelevat tapahtumat, ainejärjestölehti Anti, edustukselliset palvelut yliopiston hallinnossa, oikeus osallistua kaikkeen Iltakoulu ry:n toimintaan ja monet muut etuisuudet.

Lisätietoa Iltakoulu ry:n jäsenyydestä ja muustakin mieltäsi askarruttavasta saat parhaiten ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin, jäsenrekisteritoimihenkilöön, tai sähköpostitse osoitteesta iltakoulu[at]lists.tuni.fi

Jäseneksi liitytään lomakkeella. Jäsenrekisteriä ja sen yhteydessä olevaa lomaketta hallinnoidaan yhdistyksen kokouksessa hyväksytyn jäsenrekisteriohjeen sekä Iltakoulun sääntöjen mukaan.

Yhteystietosi liitetään automaattisesti Iltakoulun alumnirekisteriin ja niitä saatetaan jatkossa luovuttaa tavanomaisluovutuksena Iltakoulun alumnitoiminnan yhteydessä.

 

Tietosuojaseloste

Iltakoulu ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Iltakoulu ry, Kanslerinrinne 1 33014, Tampereen yliopisto, Pinni A rakennus huone 4089

iltakoulu@lists.tuni.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Iltakoulu ry:n jäsenrekisterihenkilö

ikjasenrekisteri@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Iltakoulu ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää Iltakoulu ry:n jäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen yhdistyslain jäsenluettelon ylläpidosta. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät yhteystiedot sisältävät nimen, sähköpostiosoitteen, kotipaikkakunta, opintojen aloitusvuosi sekä vapaaehtoinen selvennys opintojen aloituksesta. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Nykyiseen jäsenrekisteriin on myös tuotu vanhan Iltakoulun jäsenrekisterin sisältämät henkilötiedot. 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Tietoja ei myöskään siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteriä ja sen sisältämiä hallinnoi vain jäsenrekisteritoimihenkilö ja yhdistyksen puheenjohtaja. Jäsenrekisteri  on suojattu salasanalla. 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsen voi erota omatahtoisesti yhdistyksestä, jolloin häntä koskevat henkilötiedot voidaan poistaa myös jäsenrekisteristä.

Jäsenen henkilötiedot poistetaan automaattisesti jäsenrekisteristä sen jälkeen, kun jäsen ei enää opiskele Tampereen yliopistossa. 

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelee jäsenrekisteritoimihenkilö. Yhdistyksen puheenjohtajalla on tarvittaessa pääsy jäsenrekisteriin. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Informoi tässä kohtaa rekisteröityjä heille kuuluvista oikeuksista. Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Kerro tässä, millä ehdoilla ja menettelyllä aiotte tehdä tarvittaessa muutoksia tietosuojaselosteeseen. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.