Tenttikysymyksiä kansainvälisen politiikan aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista.

Kansainvälisen politiikan aineopinnot

Aalto (toim.), Russia’s Energy Policies: National, Interregional and Global Levels:

 • Venäjällä on hallussaan suuret kestävän energian resurssit. Millaisia rakenteellisia rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä niiden käyttöönottoon liittyy.
 • Energiapolitiikan toimijat toimivat toimintaympäristössä (policy environment), millaisista rakenteellisista ulottuvuuksista (structural dimensions) se rakentuu?
 • Lähestymistavat Venäjän energiapolitiikan tutkimuksessa.

Bar-Siman-Tov (toim.), From Conflict Resolution to Reconciliation:

 

Bengtsson, The EU and the European Security Order:

 • Millaisia kuvia (image) EU on muodostanut naapureistaan ENP:n (European Neighbourhood Policy) kontekstissa? (04/2012)
 • Millainen on Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välinen toimintaraja (interface)?

Bercovitch – Gartner (toim.), International Conflict Mediation:

 

Bindi (toim.), The Foreign Policy of the European Union:

 • Miten kilpailupolitiikka voi olla osa EU:n ulkopolitiikkaa?

Boin – Ekengren – Rhinard: The European Union as Crisis Manager. Patterns and Prospects:

 • EU:n solidaarisuuslausekkeen tausta ja merkitys kirjan perusteella

Buzan, From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization:

 • Buzan ottaa teoriassaan lähtökohdaksi englantilaisen koulukunnan kansainvälisen teorian (international theory) kehittämisen globalisoituvan maailman tutkimuksen välineeksi. Hän painottaa erityisesti maailmanyhteisön (world society) huomioon ottamista. Buzan rakentaa argumenttinsa vaihtoehtoisten, kehittyvien mallien (kuviot) varaan, joiden pääpiirteet ja logiikka on pidettävä mielessä ja tuotava esiin kysymykseen vastattaessa. Kysymys: Miten Buzan kehittää englantilaisen koulukunnan kolmijakoa (realismi, rationalismi, revolutionismi) ja millaisia kehitelmiä hän tarjoaa? Arvioi kehitelmien ja erityisesti sen lopputuloksen toimivuutta, vahvuuksia ja heikkouksia. Ota arviossasi kantaa sekä kehitelmän empiiriseen että teoreettiseen arvoon. Viime mainitun osalta erityisesti siihen, mitä Buzanin työ merkitsee englantilaisen koulukunnan kansainvälisen teorian eli alkuperäisen kolmijaon kannalta – jatkuvuutta vai irtiottoa.
 • Maantieteen ja geopolitiikan käyttö ja rooli Buzanin teoksessa. Miten liittäisit maantieteen (geography tai geopolitics) englantilaiseen koulukuntaan?
 • Kansainvälisen yhteisön ja maailmanyhteisön perustat? Miksi instituutioita, normeja ja sääntöjä kunnioitetaan tai noudatetaan?

Buzan – Hansen, The Evolution of International Security Studies:

 • Miten turvallisuuden tutkimus on kehittynyt?
 • Buzan ja Hansen tarkastelevat turvallisuuden käsitteen laajentumista ja syventymistä. Tarkastele ja arvioi näitä lähestymistapoja.

Daniel – Taft – Wiharta (toim.), Peace Operations: Trends, Progress and Prospects:

 • Tarkastele ja arvioi Afrikan unionin rauhanturvaamisoperaatioita

Dunne – Kurki – Smith (toim.), International Relations Theories – Discipline and Diversity:

 • Tarkastele liberalismia rationalistisesta ja konstruktivistisesta näkökulmasta.
 • Millä perusteella voi valita teorian tieteelliseen tutkielmaan?
 • Kansainvälisen politiikan tutkimusta tehdään useiden eri koulukuntien viitekehyksessä. Millä perusteilla voidaan päättää, mikä teoria tulee valita tutkimukseen?
 • Feminismi, poststrukturalismi, postkolonialismi ja vihreä teoria kritisoivat kansainvälisten suhteiden dominoivia koulukuntia. Valitse näistä kriittisistä lähestymistavoista yksi ja esitä, kuinka sen lähtökohtaoletukset eroavat dominoivien koulukuntien oletuksista.
 • Selvitä, mitä tekemistä marxismilla on kriittisen kansainvälisen teorian kanssa.
 • Mitkä ovat postkolonialistisen tutkimuksen mahdollisuudet tuoda uutta näkökulmaa kansainvälisten suhteiden tutkimukseen?
 • Tarkastele liberalistisen lähestymistavan rationalistista ja konstruktivistista suuntausta
 • Pohdi, millaisena kansainvälinen ilmastosopimus näyttäytyy neorealismin, neoliberalismin ja ”vihreän teorian” näkökulmasta.
 • Kiteytä, millainen näkökulma on
  a) liberaali-feminismillä;
  b) kriittisellä feminismillä;
  c) feministisellä konstruktivismilla;
  d) feministisellä poststrukturalismilla; ja
  e) postkoloniaalisella feminisnillä
  suhteessa kansainvälisiin suhteisiin.
 • Kiteytä kansainvälisen politiikan tieteenalan suuret debatit ja se miten ne poikkeavat edeltäjistään.

Gegout, European Foreign and Security Policy: States, Power, Institutions and American Hegemony:

 • Miten EU:n lainsäädäntö ja historialliset päätökset vaikuttavat EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (Common Foreign and Security Policy, CFSP) toteuttamiseen?
 • Kerro Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (CFSP)  tärkeimmät toimijat/instituutiot, sekä niiden vuorovaikutuksesta suhteessa toisiinsa

Goodhart (toim.), Human Rights. Politics & Practice:

 • Miksi ihmisoikeudet ovat nousseet kansainvälisten suhteiden keskiöön vasta viime vuosikymmeninä?
 • Miksi ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu ja voidaanko niitä estää?
 • Mihin perustuu käsitys ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta, ja kuinka sitä voidaan kritisoida?

Hollis – SmithExplaining and Understanding International Relations:

 • Miten kansainvälinen järjestelmä ja kansainvälinen yhteisö eroavat toisistaan?
 • Mitä tarkoittaa hermeneuttinen käsitys kansainvälisestä järjestelmästä?
 • Miten loogista tiedettä voitaisiin soveltaa kansainvälisen politiikan tutkimuksessa? Anna esimerkki teoriasta, menetelmästä ja aineistosta.
 • Miten ymmärtämistä ja selittämistä käsitellään holistisen ja individualistisen näkökulman kautta?
 • Mitkä ovat kansainvälisten suhteiden ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs debatti?

HudsonForeign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory:

 • Hudsonin mukaan olet onnekas, että olet saanut tutustua ulkopolitiikan analyysin laajaan tutkimusalaan. Miten hän perustelee väitettä ja mitä mieltä itse olet?

Hurd, International Organizations: Politics, Law, Practice:

 • Valitse kolme instituutiota ja kerro miten niiden kohdalla valtioiden sääntöjen noudattaminen tai noudattamatta jättäminen näkyy näissä instituutioissa?

Jönsson – HallEssence of Diplomacy:

 • Pohdi Jönssonin ja Hallin ajatusta diplomaateista ‘intuitiivisina semioottikkoina’.

Karns – MingstInternational Organizations: The Politics and Processes of Global Governance:

 • Pohdi neljän pääteorian (liberalismi, realismi, konstruktivismi, kriittiset teoriat) suhdetta globaaliin hallintoon ja kansainväliseen yhteistyöhön. Esittele teorioiden tärkeimmät variaatiot.

 Knutsen, A History of International Relations Theory:

 • Esittele ja pohdi ”vallan tasapaino”-käsitteen kehittymistä.
 • Esittele kansainvälisen politiikan pääparadigmat. Kerro miten 1900-luvun muutokset ovat vaikuttaneet niihin.
 • Miten kollektiivisen turvallisuuden käsite on kehittynyt?

Kronsell – Svedberg (toim.), Making Gender, Making War. Violence, Military and Peacekeeping Practices:

KupchanNo One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn:

 • Mitkä ovat lännen haasteet jälkilänsimaisessa maailmanjärjestyksessä ja kuinka Kuchan niihin neuvoo vastattavan.

Lesage – de Graaf – WestphalGlobal Energy Governance in a Multipolar World:

 • Millaisia ongelmia ja riskejä fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyy. Käsittele kirjan käyttämien perspektiivien pohjalta.

Llewellyn – PhilpottRestorative justice, reconciliation and peacebuilding

 • Miten restoratiivinen oikeus ja sovittelu edistävät oikeudenmukaisuutta?
 • Miten ja miksi vastuullisuus (accountability) on tärkeää rauhanrakentamisessa?

Malesevic, Sinisa (2008), The Sociology of New Wars? Assessing the Causes and Objectives of Contemporary Violent Conflicts? International Political Sociology, 2:

 

Mana – WeissResponsibility to Protect: Cultural Perspectives of the Global South:

 • Miten filosofia, erityisesti etiikka, voi myötävaikuttaa vahvistamaan ja selventämään suojeluvastuun periaatetta?

 

McCormick, Introduction to Global Studies:

 • Mitä on globaali hallinta? Miten se vaikuttaa maailmaan?

 

Melander, Erik – Magnus Oberg –Jonathan Hall (2009), Are ‘New Wars’ More Atrocious? Battle Severity, Civilian Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War, European Journal of International Relations, 15(3):

 

Morata – SandovalEuropean Energy Policy: An Environmental Approach:

 

Newman, Edward (2010), Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1):

 

Ramsbotham – Woodhouse – Miall (2011), Contemporary Conflict Resolution:

 • Miksi rauhanprosessin aloittaminen on niin vaikeaa? Mitä haasteita ja esteitä siihen voi liittyä? Tarkastele lisäksi kahta erilaista rauhanprosessia, Etelä-Afrikan ja Isreal-Palestiinan.
 • Konfliktin jälkeinen rauhan rakentaminen: tavoitteet ja ongelmat.
 • Kulttuurin ja uskonnon merkitys konfliktien ratkaisemisessa.
 • YK:n rauhanturvaoperaatiot ja niiden muutosprosessit?

Renard – Biscop (toim.), The European Union and Emerging Powers in the 21st Century:

 • Missä määrin EU:lla on tai ei ole ’suuri strategia’ (grand strategy)?

Richmond, The Transformation of Peace:

 • Miksi rauhan käsite on kiistelty käsite sekä teoreettisesti että käytännön tasolla tarkasteltuna?
 • Liberaalin rauhan käsite Richmondin mukaan

RossThe European Union and Its Crises Through the Eyes of the Brussels Elite:

 

Tavares, Regional security: the capacity of international organizations:

 

Thakur, The United Nations, Peace and Security. From Collective Security to the Responsibility to Protect:

 • Miten kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) toimintaa voidaan arvioida?
 • ”Minkä vuoksi YK:n turvallisuusneuvoston muutosprosessi on niin vaikea?”
 • YK:n asettamien pakotteiden toimivuus
 • YK:n perusta: rauhanomainen sovittelu ja kollektiivinen turvallisuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäjinä.

Walzer (2000), Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations:

 • Mitä argumentteja Walzer esittää humanitaariseen interventioon liittyen?
 • Mitä Walzer tarkoittaa puhuessaan oikeutetusta sodasta?
 • Walzer sanoo, että sodassa ei voi olla oikeudenmukaisuutta tai sota ei voi olla oikeudenmukainen jos ei ole löydettävissä vastuullisia henkilöitä. Pohdi tätä moraalisen vastuullisuuden näkökulmasta.
 • Walzerin näkemys valtion legitimiteetistä
 • Siviilien merkitys osana oikeutettua sodankäyntiä
 • Oikeutetun sodan teoria pohjaa niin sanottuun legalistiseen paradigmaan. Mitä tämä tarkoittaa sodankäynnin kannalta?

WeberInternational Relations Theory – A Critical Introduction:

 • Tarkasele elokuvaa Fatal Attraction feminismin näkökulmasta.
 • Miten Weber ymmärtää käsitteen “kulttuuri”?
 • Cynthia Weber kirjoittaa, että ontologinen puute (ontological lack), eli koherentin identiteetin olemisen mahdottomuus, saattaa olla ainoa jäljelle jäävä “identiteetti” postmodernissa maailmassa. Mitä hän tällä tarkoittaa?
 • Selitä, missä ovat realismin ja idealismin erot ja yhtyhmäkohdat: kuinka realismi ja idealismi eroavat toisistaan? Missä ne ovat samanlaisia?
 • Millaisia käsityksiä Weberin esittelemillä koulukunnilla on anarkiasta?
 • Mitä merkitsevät myytit kansainvälisen suhteiden teoriassa?
 • Miten analysoit elokuvaa Häntä heiluttaa koiraa (Wag the Dog) konstruktivistisella teorialla?

Whitman (toim.), Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives:

 

Wibben, Feminist Security Studies: A Narratice Approach:

 • Tarkastele ja arvioi feminismiä poliittisena projektina. Mitä se tarkoittaa turvallisuustutkimuksen yhteydessä?

Wiebelhaus – Brahm, Truth Commissions and Transitional Societies: The Impact on Human Rights and Democracy:

 • Vertaile eri totuuskomissioiden toimintaa, saavutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia
 • Vertaile Etelä-Afrikan, Chilen ja El Salvadorin totuuskomissioita. Mitä johtopäätöksiä komissioiden vaikuttavuudesta voidaan näiden perusteella vetää?
 • Miten totuuskomissioiden on arvioitu edistävän demokratiaa ja ihmisoikeuksia sodanjälkeisissä yhteiskunnissa?

Wiener – Diez (toim.), European Integration Theory:

 • Liberaalin intergovernmentalismin teoreettiset lähtökohdat ja niiden kritiikki Schlimmenfemigin mukaan JA Sosiaalinen konstruktivismi Euroopan identiteetin tutkimuksessa Rissen mukaan.
 • Mitkä ovat neo-funktionalistisen teorian pääpiirteet lähestymistapana Euroopan integraatioon?
 • Millainen on diskursiivisten lähestymistapojen anti Euroopan integraation tutkimukselle?
 • Minkälainen on oikeustieteellisen tutkimuksen merkitys Euroopan integraation tutkimuksessa?
 • Millaisia vaiheita integraatiotutkimuksen kehityksessä on ollut 1950-/1960-luvulta nykypäivään tultaessa?
 • 1. Mitkä ovat federalistisen integraatioteorian pääpiirteet ja -väitteet? 2. Mitä Wiener ja Diez tarkoittavat “integraatioteorioiden mosaiikilla”?
 • Mikä tekee Euroopan unionin kriittisestä poliittisen talouden teoriasta ”kriittisen”?
 • Mitkä ovat liberaalin intergovermentalismin keskeiset lähtökohdat ja väittämät?

 WoolcockEuropean Union Economic Diplomacy:

 • Määrittele tekijät. jotka muovaavat Euroopan Unionin taloudellisen diplomatian roolia

———————————————————————————————————-

Kansainvälisen politiikan syventävät opinnot

Aalto – Harle – Moisio, International Studies: Interdisciplinary Approaches:

 

Aaltola, Western Spectacle of Governance and the Emergence of Humanitarian World Politics:

 • Miten Aaltola arvioi humanitarismin tulevaisuutta?

 

Amoore – Louise & Piotukh – Volha, Algorithmic life: calculative devices in the age of big data

 • Miten teoksessa esitetään kalkyloinnin (calculation) ja demokraattisen päätöksenteon välinen suhde?

 

Atkinson et. al. (toim.), Handbook of Ethnography:

 

Balzacq (toim.), Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve:

 

Beardsley, The Mediation Dilemma:

 

Bicchi, European Foreign Policy Making Toward Mediterrenean:

 • Mitkä ovat Bicchin esittelemän kognitiivisen lähestymistavan pääpiirteet EU:n ulkopolitiikan tutkimuksessa?

Browne – Nash (toim.), Queer methods and methodologies: intersecting queer theories and social science research:

 

Buch-Hansen – Wigger, The Politics of European Competition Regulation: A Critical Political Economy Perspective:

 

Bull, Anarchical Society:

 • Suurvaltojen rooli kansainväliselle järjestykselle (order)
 • Bullin viisi keskeistä kansainvälisen politiikan instituutiota. Kuinka relevantteja ne mielestäsi ovat 2010-luvulla?

Buzan, An Introduction to the English School of International Relations

 • Kuvittele toimivasi kansainvälisessä järjestössä? Mitä merkitystä englantilaisen koulukunnan käsitteillä voisi sinulle olla?

Chandler, Semiotics: The Basics:

 

Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations:

 • Chernoffin esittelemät kahdeksan nykyisten teorioiden ulottuvuutta?

Clunan, The Social Construction of Russia’s Resurgence:

 • Millaisia identiteettejä Clunan teoksessaan löytää?

Czarniawska, Narratives in Social Science Research:

 

Denzin – Lincoln,The Qualitative Inquiry Reader:

 

Dillon – Reid, The Liberal Way of War:

 

Fairclough, Analyzing Discourse: Textual analysis for Social Research:

 

Floyd, Security and the Environment. Securitization Theory and US Environmental Security Policy:

 

George and Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences:

 

Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War:

 

Hardacre, The Rise and Fall of Interregionalism in EU External Relations:

 • Interregionalismin vaikutus globalisaation ja alueellistumisen (regionalism) käsitteisiin?

Harle, Enemy with a Thousand Faces:

 

Harle, Ideas of Social Order in the Ancient World:


Harvey
, Explaining the Iraq War:

 

Haukkala, The EU-Russia Strategic Partnership:

 • Onko EU:n ja Venäjän suhteiden taustalla löydettävissä ”objektiivista totuutta” vai ovatko molemmat osapuolet oikeassa?

Hesse-Biber – Leavy (toim.), Feminist Research Practice:

 

Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics:

 • Mitä on mind-world dualismi? Millaista politiikantutkimusta harjoittaa tähän kategoriaan lukeutuva?
 • Can you combine methodologies? Why or why not?
 • Määrittele demarkaatio-ongelma tieteenfilosofiassa
 • Valitse yksi Jacksonin neljästä typologiasta ja esittele sen tieteenfilosofiset sitoumukset
 • Mitä Jackson tarkoittaa ”tiedekysymyksellä”? Mitä ongelmia siihen liittyy?

Jervis, Perception and Misperception in International Politics:

 • Miten Jervis näkee poliittisten päätöksentekijöiden uskomusten (beliefs)  ja rationaalisuuden suhteen?
 • Mikä on historiallinen analogia ja miten Jervis näkee sen roolin kansainvälisessä politiikassa?

Kang, China Rising:

 • Miksi vahva Kiina tuo stabiiliutta Aasiassa?

Katzenstein – Sil, Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics:

 • Mitä rajoittavia tekijöitä niin kutsuttujen paradigmojen välisillä debateilla on?

Keller – Allan (toim.), What is Just Peace? :

King et al.., Designing Social Inquiry:

 

Klotz – Prakash, Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide:

 

Kupchan, Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World:

 • Miten Kupchan näkee mahdollisuuden löytää keskitie isolationismin ja internationalismin välillä? Arvioi hänen ’järkevän vetäytymisen’ strategiaa

 

Kurki, Causation in International Relations:

 • Konstruktivistit ovat käytännössä hylänneet kausaalisen tutkimuksen. Kurki kuitenkin kirjassaan esittää kausaaliselittämisen tulevan implisiittisesti esiin konstruktivistien tutkimuksessa. Miten tämä näkyy?

 

Laursen (toim.), Comparative Regional Integration: Europe and Beyond:

 

Linklater – Suganami, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment:

 • Englantilaisen koulukunnan historiallinen orientaatio. Millaista kansainvälisten suhteiden historiaa EK tutkii, millaisen roolin koulukunta antaa historialle ja miten historiallisen kehityksen korostaminen vaikuttaa koulukunnan teoriaan ja metodologiaan?
 • Mitä solidarismi tarkoittaa englantilaisessa koulukunnassa?
 • Yhteisöt englantilaisessa koulukunnassa

Little, The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models:

 • Eikö voimatasapaino ole vanhakantaista? Mitä Little kirjoittaa ja mitä mieltä olet itse?
 • Waltzin ja Mearsheimerin näkemykset voimatasapainosta

Mauthner et al., Ethics in Qualitative Research:

Merrin, ”Digital war: a critical introduction”

 • Ovatko sodan ja rauhan erot hälventyneet? Liittyykö tähän digitaalinen teknologia vai onko keskustelussa muita tekijöitä?

Morgenthau, Politics among Nations: Struggle for Power and Peace:

 • Mitkä ovat kansallisen voiman (national power) lähteet?

Ned Lebow, A Cultural Theory of International Relations:

 

Neumann – Sending, Governing the Global Polity. Practice, Mentality, Rationality:

 • Mikä on NGO:iden rooli kansainvälisessä governmentaliteetissa?
 • Mitä governmentaliteetti tarkoittaa?

Niemann, Explaining Decisions in the European Union:

 • Pohdi Niemannin neofunktionalismin soveltuvuutta EU:n integraation analyysiin

Patomäki, Disintegrative Tendencies in Global Political Economy: Exits and Conflicts:

 • Mitä on poliittinen ja eettinen oppiminen ja mikä merkitys oppimisella on Patomäen teoksessa?

Patomäki, The Political Economy of Global Security:

 • Mitä avoimilla järjestelmillä tarkoitetaan ja mikä on niiden merkitys kansainvälisessä politiikassa?
 • Miksi Patomäen mielestä on tärkeää pohtia tulevaisuutta?

Perelman, The Realm of Rhetoric. Suom. Retoriikan valtakunta:

Pouliot, International Security in Practice: The Politics of NATO-Russia Diplomacy:

 • Mikä Naton ja Venäjän välisissä diplomaattisuhteissa on poliittista?
 • Mikä oli mielestäsi keskeistä kirjassa? Perustele.

Rathbun, Trust in International Cooperation. International Security Institutions, Domestic Politics and American Multilateralism:

 • Sosiaalipsykologian anti järjestöjen tutkimiselle kansainvälisessä politiikassa?
 • Luottamuksen merkitys kansainvälisessä yhteistyössä

Reid, The Biopolitics of the War on Terror:

 • Reidin näkemys tai tulkinta Clausewitzista – tulkinnan vahvuudet ja heikkoudet? (Jahn)

Special Issue: UN Peacekeeping and the Use of Force. Journal of Strategic Studies. 37(5), 2014.(e-aineisto)

 • Tarkastele YK:n rauhanturvaoperaatiota Haitissa (MINUSTAH). Mitkä olivat operaation tavoitteet, ja mitä YK oppi kokemuksistaan voimakäyttöön liittyen?

Sprinz – Wollinsky, Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations:

 

Sylvester (toim.), Experiencing War:

 

Sylvester, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era:

 • Mitä Sylvester tarkoittaa käsitteellä ” an unfinished journey”? Mitä tämä näkökulma kertoo kansainvälisen politiikan (international relations) tilasta ja kehittämisen mahdollisuuksista?
 • Mitä Sylvesterin mukaan on feministinen politiikan tutkimus?

ThakurThe United Nations, Peace and Security. From Collective Security to the Responsibility to Protect

 • Mitä tarkoittaa suojeluvastuuseen kuuluva suvereeniteetin vastuullisuus?
 • Millainen rooli ja merkitys YK:lla on ollut ihmisoikeuksien kehittymisessä?

Tetlock – Ned Lebow – Parker (toim), Unmaking the West: “What if?” Scenarios That Rewrite World History:

 

Trachtenberg, The Craft of International History: A Guide to Method:

 

Toje, The European Union as a Small Power:

 • Miten hyvin Tojen pieni valta (small power) selittää EU:ta?

VasquezThe War Puzzle Revisited:

 

Väyrynen, Culture and International Conflict Resolution:

 

Wallensteen, Peace Research. Theory and Practice:

 

Waltz, Theory of International Politics:

 • Miksi Waltzin mukaan kv-politiikan teoriat ”keksitään” eikä ”löydetä”?
 • – Mitä tarkoittaa reduktionistiset teoriat?

Wendt, Social Theory of International Politics:

 • Wendtin kirjan avainkäsite on social theory, mitä se tarkoittaa? Mitä sen yhteydessä tarkoittaa ” the ultimate argument for realism” ja miten tuota ”lopullista argumenttia” koskeva Wendtin argumentaatio liittyy social theory problematiikkaan?
 • Mikä Wendtin sosiaalisen teorian suhde (uus)realismin eli Waltzin ajatteluun? Eli onko Wendt konstruktionisti vai realisti vaiko molempia? Perustele vastauksesi.
 • Mitä hyvää ja toimivaa Wendt näkee neorealismissa ja Waltzin teoriassa? Mikä siinä hänen mielestään on virheellistä?
 • Wendtin kritiikki puhtaasta rationaalisen valinnan teoriasta
 • Mitä Wendt tarkoittaa sanoessaan valtioiden olevan kuin ihmisiä? Mitä ongelmia tähän sisältyy?
 • Anarkian kolme kulttuuria.