Iltakoulun Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2018

Iltakoulu ry:n Yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

Tämän dokumentin tarkoitus on määritellä Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuutta koskevat linjaukset ja käytännöt. Iltakoulu toteuttaa toimintaansa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti. Yhdenvertaisuus on yksilöiden yhtäläistä arvoa yksilöinä, yhteiskunnan jäseninä ja tässä tapauksessa Iltakoulun yhteisön jäseninä. Yhdenvertaisuus kattaa sukupuolellisen tasa-arvon sekä muut yhdenvertaisuutta määrittelevät tekijät. Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu Tamy:n yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksiin.

Mitä on yhdenvertaisuus?

Yhdenvertaisuus toteutuu Iltakoulu ry:ssä syrjimättömyyden periaatteen kautta. Suomen perustuslain mukaan (731/1999, 6 §) ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tasa-arvolaki (609/1986) sisältää sukupuolten välisen tasa-arvolainsäädännön.

Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuus kuuluu perustavanlaatuisiin arvoihin yhteisön moniaineksisen luonteen ansiosta. Yhdenvertaisuutta toteuttamalla järjestö luo lähtökohdat jäsenistön tasapuoliselle kohtelulle ja viihtyvyydelle ja edistää heidän sopeutumistaan yhteisöön sen tervetulleina jäseninä. Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtii ainejärjestön hallitus ja viime kädessä jokainen jäsen itse.

Kuinka Iltakoulu ry toteuttaa yhdenvertaisuutta?

Iltakoulu ry on politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Siihen kuuluvat pääaineinaan valtio-opin tai kansainvälisen politiikan opintosuuntaa opiskelevat opiskelijat.

Sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, etnisen taustan, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydellisten rajoitteiden, vammaisuuden tai muiden henkilökohtaisten seikkojen ei tule vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin toimia osana aktiivista Iltakoulu ry:n yhteisöä. Näin ollen jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa turvalliseksi osana järjestöä.

Läpinäkyvyys

Iltakoulu ry:n toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia kuin myös niihin liittyvät pöytäkirjat. Kevät- ja syyskokoukset ovat myös järjestön demokratian kannalta olennaisia ja avoimia koko jäsenistölle. Hallitus ottaa vastaan jäsenistöltä palautetta esimerkiksi iltakoulu.org-sivustolla sijaitsevan palautelomakkeen kautta. Jäsenet voivat osallistua järjestön toiminnan organisoimiseen myös laajasti hallitustoiminnan ulkopuolella.

Esteettömyys

Esteettömyys mahdollistaa osallistumisen ainejärjestötoimintaan yhdenvertaisesti fyysisistä ominaisuuksista tai muista esteistä huolimatta. Iltakoulu ry:n tapahtumissa käytettävät tilat pyritään mahdollisimman usein järjestämään esteettömiksi. Tapahtumien kuvauksissa tiedotetaan mahdollisesta esteellisyydestä.

Tapahtumat ja tiedotus

Iltakoulu ry:n tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille. Tapahtumat käsittelevät monipuolisesti erilaisia aihepiirejä kuten kulttuuri, liikunta ja työelämä. Iltakoulu ry järjestää alkoholittomia ja alkoholillisia tapahtumia. Alkoholillisetkaan tapahtumat eivät edellytä alkoholin käyttöä ja esimerkiksi sitseille on mahdollista osallistua alkoholittomana. Ruokatarjoiluja sisältävissä tapahtumissa kuten sitseillä ja vuosijuhlilla huomioidaan erikoisruokavaliot. Iltakoulu ry:n tapahtumat pyritään pitämään jäsenistölle ilmaisina tai vähintäänkin kohtuullisen hintaisina.

Tapahtumista ja muista Iltakoulun toiminnasta tiedotetaan kaikille jäsenille sähköpostilistojen kautta ja lisäksi informaatiokanavat kuten Facebookin ryhmät ovat kaikille jäsenille avoimia. Tiedotus tapahtuu suomen lisäksi tarvittaessa englanniksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma on löydettävissä Iltakoulun kotisivuilta ja lisäksi ainejärjestötilasta fyysisenä kopiona.

Iltakoulu osallistui Syrjinnästä vapaa alue-kampanjaan, jonka järjestivät yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto ry., Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry. ja Vammaisfoorumi ry. Kampanjaa edustava kyltti symboloi ainejärjestötilassa sitoutumista syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä vapaaseen toimintaan.

Häirintä- ja kiusaamistapaukset

Iltakoulu ry ei syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Kiusaamis- ja häirintätapaukset tulee viedä eteenpäin Iltakoulu ry:n hallitukselle. Iltakoulu.org-sivustolla sijaitseva häirintälomake toimii osaltaan väylänä kiusaamistapausten eteenpäin välittämisessä. Kiusaamistapaukset ja niihin liittyvät häirintälomakkeet käsitellään aina luottamuksellisena tietona.

Sukupuoli ja seksuaalisuus

Iltakoulu ry noudattaa syrjimättömyyden periaatetta myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen kohdalla. Sukupuolistereotypioita vältetään esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Seksuaalinen suuntautuminen on jokaisen jäsenen henkilökohtainen asia, eikä siitä tehdä oletuksia tai ulkopuolisia määrittelyjä.

Yhdenvertaisuusvastaava

Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuudesta vastaa sen hallitus ja viime kädessä yhdenvertaisuusvastaava (tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava). Yhdenvertaisuusvastaava ylläpitää ja kehittää Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hän on myös jäsenistölle tavoitettavissa vastatakseen yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin.