Iltakoulun Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2019

Iltakoulu ry:n Yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

Tämän dokumentin tarkoitus on määritellä Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuutta koskevat linjaukset ja käytännöt. Iltakoulu toteuttaa toimintaansa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti. Yhdenvertaisuus on yksilöiden yhtäläistä arvoa yksilöinä, yhteiskunnan jäseninä ja tässä tapauksessa Iltakoulun yhteisön jäseninä. Yhdenvertaisuus kattaa sukupuolellisen tasa-arvon sekä muut yhdenvertaisuutta määrittelevät tekijät. Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu TREYn yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksiin.

Mitä on yhdenvertaisuus?

Yhdenvertaisuus toteutuu Iltakoulu ry:ssä syrjimättömyyden periaatteen kautta. Suomen perustuslain mukaan (731/1999, 6 §) ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tasa-arvolaki (609/1986) sisältää sukupuolten välisen tasa-arvolainsäädännön.

Iltakoulu ry on feministinen järjestö ja nojaa erityisesti intersektionaalisiin arvoihin, koska syrjintä voi olla moniulotteista ja moninaista. Intersektionaalisuuteen sisältyy oleellisesti myös se, että Iltakoulu ry takaa kaikille jäsenilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua järjestön toimintaan riippumatta siitä mikä on heidän mielipiteensä feminismistä aatteena ja kokevatko he itsensä feministeiksi vai eivät. Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuus kuuluu perustavanlaatuisiin arvoihin yhteisön moniaineksisen luonteen ansiosta. Yhdenvertaisuutta toteuttamalla järjestö luo lähtökohdat jäsenistön tasapuoliselle kohtelulle ja viihtyvyydelle ja edistää heidän sopeutumistaan yhteisöön sen tervetulleina jäseninä. Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtii ainejärjestön hallitus ja viime kädessä jokainen jäsen itse.

Kuinka Iltakoulu ry toteuttaa yhdenvertaisuutta?

Iltakoulu ry tekee jatkuvaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, etnisen taustan, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydellisten rajoitteiden, vammaisuuden tai muiden henkilökohtaisten seikkojen ei tule vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin toimia osana aktiivista Iltakoulu ry:n yhteisöä. Näin ollen jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa turvalliseksi osana järjestöä.

Läpinäkyvyys

Iltakoulu ry:n toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia kuin myös niihin liittyvät pöytäkirjat. Kevät- ja syyskokoukset ovat myös järjestön demokratian kannalta olennaisia ja avoimia koko jäsenistölle. Hallitus ottaa vastaan jäsenistöltä palautetta esimerkiksi iltakoulu.org-sivustolla sijaitsevan palautelomakkeen kautta. Jäsenet voivat osallistua järjestön toiminnan organisoimiseen myös laajasti hallitustoiminnan ulkopuolella.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistavat osallistumisen ainejärjestötoimintaan yhdenvertaisesti fyysisistä ominaisuuksista tai muista esteistä huolimatta. Iltakoulu ry:n tapahtumissa käytettävät tilat pyritään mahdollisimman usein järjestämään esteettömiksi. Tapahtumien kuvauksissa tiedotetaan mahdollisesta esteellisyydestä. Iltakoulu ry huolehtii myös jäsenistönsä edunvalvonnasta tukemalla heidän mahdollisuuksiaan opiskella ja saada palveluita terveydentilasta ja toimintakyvystä huolimatta yliopistolain (558/2009 37 a §) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014 15 §) puitteissa.

Tapahtumat ja tiedotus

Iltakoulu ry:n tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille. Tapahtumat käsittelevät monipuolisesti erilaisia aihepiirejä kuten kulttuuria, liikuntaa ja työelämää. Iltakoulu ry järjestää alkoholittomia ja alkoholillisia tapahtumia. Alkoholillisetkaan tapahtumat eivät edellytä alkoholin käyttöä ja esimerkiksi sitseille on mahdollista osallistua alkoholittomana. Ruokatarjoiluja sisältävissä tapahtumissa kuten sitseillä ja vuosijuhlilla huomioidaan erikoisruokavaliot. Iltakoulu ry:n tapahtumat pyritään pitämään jäsenistölle ilmaisina tai vähintäänkin kohtuullisen hintaisina.

Tapahtumista ja muista Iltakoulun toiminnasta tiedotetaan kaikille jäsenille sähköpostilistojen kautta ja lisäksi informaatiokanavat kuten Facebookin ryhmät ovat kaikille jäsenille avoimia. Tiedotus tapahtuu suomen lisäksi tarvittaessa englanniksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma on löydettävissä Iltakoulun kotisivuilta ja lisäksi ainejärjestötilasta fyysisenä kopiona.

Iltakoulu on osallistunut Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan, jonka järjestivät yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto ry., Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry. ja Vammaisfoorumi ry. Kampanjaa edustava kyltti symboloi ainejärjestötilassa sitoutumista syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä vapaaseen toimintaan.

Häirintä- ja kiusaamistapaukset

Iltakoulu ry ei syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Kiusaamis- ja häirintätapaukset tulee viedä eteenpäin Iltakoulu ry:n

hallitukselle. Iltakoulu.org-sivustolla sijaitseva häirintälomake toimii
kiusaamistapausten eteenpäin välittämisessä. Kiusaamistapaukset ja
häirintälomakkeet käsitellään aina luottamuksellisena tietona yhdenvertaisuusvastaavan toimesta. Yhdenvertaisuusvastaava toimii tapauskohtaisesti yhteydessä Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin ja yhdenvertaisuussektoriin ja vie vakavat

kiusaamis- ja häirintätapaukset suoraan niiden käsittelyyn. Myös tapahtumiin nimettyjen tukihenkilöiden tulee kyetä viemään tarvittaessa tapaukset hallituksen, yhdenvertaisuusvastaavan ja häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen. Hallitus voi yhdessä tehdä päätöksen tarvittavista kurinpitomenetelmistä, mikäli jäsenen toiminta häiritsee jatkuvasti ainejärjestön syrjimättömyyden periaatteita.

Vuoden 2019 syyskokouksessa päätettiin perustettavaksi työryhmä häirintätapauksia varten. Työryhmän muodostavat yhdenvertaisuusvastaava sekä halliuksen keskuudesta valittu yhdenvertaisuustoimija. Työryhmä valmistelee yhteistyössä TREY:n kanssa kirjalliset toimintaohjeet häirintätapausten menettelyä varten kevätkokoukseen 2020 mennessä.

Sukupuoli ja seksuaalisuus

Iltakoulu ry noudattaa syrjimättömyyden periaatetta myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen kohdalla. Sukupuolistereotypioita vältetään esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli ovat jokaisen jäsenen henkilökohtaisia asioita, eikä niistä tehdä oletuksia tai ulkopuolisia määrittelyjä.

Kieli

Iltakoulu ry tiedottaa keskeisestä toiminnastaan suomen lisäksi englanniksi. Iltakoulu ry:n Facebook- ja Instagram-tileillä tiedotus tapahtuu myös englanniksi. Iltakoulu ry:n nettisivut ovat pääosin suomeksi, mutta sivustolta löytyy myös englannin- ja ruotsinkieliset osiot. Lisäksi tapahtumissa pyritään huomioimaan kansainväliset opiskelijat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi juontamalla keskeiset osuudet myös englanniksi tai sijoittamalla kääntäjiä kansainvälisten opiskelijoiden läheisyyteen.

Ikä

Iltakoulu ry toteuttaa syrjimättömyyden periaatetta myös iän kohdalla. Tapahtumat järjestetään siten, että ne ovat avoimia eri ikäisille jäsenille.

Etninen tausta

Yhdenvertaisuusperiaatetta noudatetaan myös etnisyyden kohdalla. Etniseen taustaan pohjaavia stereotypioita vältetään esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Jokainen Iltakoulu ry:n tapahtuma on syrjinnän ja rasismin vastainen, ja tämä mainitaan myös tilaisuuksien alussa.

Uskonto, vakaumus ja mielipiteet

Vakaumukset, mielipiteet ja uskonnolliset katsomukset ovat jokaisen jäsenen henkilökohtainen asia. Syrjimättömyyden periaate koskee myös uskontoa, vakaumuksia ja mielipiteitä. Vältämme toiminnassamme näihin liittyvien stereotypioiden luomista ja toistamista.

Terveydelliset rajoitteet ja vammaisuus

Iltakoulu ry noudattaa syrjimättömyyden periaatetta myös terveydellisten rajoitteiden ja vammaisuuden kohdalla. Toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman esteettömästi, ja tapahtumatilojen esteettömyydestä tai esteellisyydestä ilmoitetaan etukäteen. Lisäksi kerrotaan, keneltä on mahdollista kysyä lisätietoja tilojen esteettömyydestä. Mikäli tapahtumassa on tarjolla ruokaa, pyritään ruoka-aineallergiat huomioimaan mahdollisimman hyvin. Samoin esimerkiksi ennen sitseille osallistumista tarjotaan mahdollisuus kertoa terveydellisistä rajoitteista järjestäjille, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon.

Yhdenvertaisuusvastaava

Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuudesta vastaa sen hallitus ja viime kädessä tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava. Tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava ylläpitää ja kehittää Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hän on myös jäsenistölle tavoitettavissa vastatakseen yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Tukihenkilöt

Iltakoulu ry aloitti vuonna 2018 tukihenkilötoiminnan. Toiminnan tarkoituksena on kyetä luomaan turvallisempia tiloja ja tapahtumia sekä ennaltaehkäistä syrjintää ja häirintää. Samoin pyritään edistämään tällaiseen toimintaan puuttumista ja tuomaan lisää työkaluja siihen. Tukihenkilötoiminnalla pyritään myös tarjoamaan matalan kynnyksen keskustelutukea, ja samalla järjestömme kartoittaa piirissämme tapahtuvaa häirintää ja pyrkii puuttumaan siihen tehokkaasti.

Iltakoulu ry:n tapahtumissa on nimettyjä tukihenkilöitä, joiden tarkoitus on toimia tukena ja apuna mahdollisissa häirintätilanteissa ja myös muuten helposti lähestyttävinä henkilöinä, joille voi mennä juttelemaan. Tukihenkilöitä on lähtökohtaisesti kaksi, mutta esimerkiksi pienillä teatteriretkillä nimettyjä henkilöitä voi olla vain yksi. Mahdollisuuksien mukaan pyritään nimeämään tukihenkilöt siten, että he edustaisivat eri sukupuolia. Tukihenkilöinä toimii lähtökohtaisesti hallituksen jäseniä, eritoten tapahtumasta vastaava henkilö tai henkilöt, jotka muutoinkin olisivat paikalla. Hiiriviikoilla tukihenkilöinä hyödynnetään myös tutoreita.

Tukihenkilöt ovat paikalla tapahtumassa alusta loppuun. Jatkot eivät lukeudu tähän, sillä tällöin mukana on usein muitakin kuin iltakoululaisia ja jatkopaikoilla on koulutettuja järjestyksenvalvojia, joiden puoleen häirintätilanteissa on mahdollista kääntyä. Tukihenkilöitä ei ole myöskään velvoitettu olemaan tällöin paikalla. Tukihenkilöt ovat siis tavoitettavissa koko ajan Iltakoulun omissa tapahtumissa.

Tukihenkilöt toimivat luottamuksellisesti, ja tarjoavat keskustelutukea ja mahdollisuuksien mukaan voivat auttaa myös konkreettisin tavoin. He osaavat myös viedä tarpeen mukaan kiusaamis- ja häirintätapaukset yhdenvertaisuusvastaavan kautta hallituksen tietoisuuteen. Tukihenkilöillä ei ole häirintäyhdyshenkilöiden pätevyyttä, joten vakavissa häirintätapauksissa kehotamme kääntymään TREYn häirintäyhdyshenkilöiden puoleen.