Iltakoulun Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2022.

Iltakoulu ry:n Yhdenvertaisuussuunnitelma & häirintätapausten menettelyohjeet

Johdanto

Tämän dokumentin tarkoitus on määritellä Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuutta koskevat linjaukset ja käytännöt. Iltakoulu toteuttaa toimintaansa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti. Yhdenvertaisuus on yksilöiden yhtäläistä arvoa yksilöinä, yhteiskunnan jäseninä ja tässä tapauksessa Iltakoulun yhteisön jäseninä. Yhdenvertaisuus kattaa sukupuolellisen tasa-arvon sekä muut yhdenvertaisuutta määrittelevät tekijät. Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu TREYn yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksiin.

Mitä on yhdenvertaisuus?

Yhdenvertaisuus toteutuu Iltakoulu ry:ssä syrjimättömyyden periaatteen kautta. Suomen perustuslain mukaan (731/1999, 6 §) ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tasa-arvolaki (609/1986) sisältää sukupuolten välisen tasa-arvolainsäädännön.

Iltakoulu ry on feministinen järjestö ja nojaa erityisesti intersektionaalisiin arvoihin, koska syrjintä voi olla moniulotteista ja moninaista. Intersektionaalisuuteen sisältyy oleellisesti myös se, että Iltakoulu ry takaa kaikille jäsenilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua järjestön toimintaan riippumatta siitä mikä on heidän mielipiteensä feminismistä aatteena ja kokevatko he itsensä feministeiksi vai eivät. Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuus kuuluu perustavanlaatuisiin arvoihin yhteisön moniaineksisen luonteen ansiosta. Yhdenvertaisuutta toteuttamalla järjestö luo lähtökohdat jäsenistön tasapuoliselle kohtelulle ja viihtyvyydelle ja edistää heidän sopeutumistaan yhteisöön sen tervetulleina jäseninä. Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtii ainejärjestön hallitus ja viime kädessä jokainen jäsen itse.

Kuinka Iltakoulu ry toteuttaa yhdenvertaisuutta?

Iltakoulu ry tekee jatkuvaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, etnisen taustan, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydellisten rajoitteiden, vammaisuuden tai muiden henkilökohtaisten seikkojen ei tule vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin toimia osana aktiivista Iltakoulu ry:n yhteisöä. Näin ollen jokaisen jäsenen tulee tuntea olonsa turvalliseksi osana järjestöä.

Läpinäkyvyys

Iltakoulu ry:n toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia kuin myös niihin liittyvät pöytäkirjat. Kevät- ja syyskokoukset ovat myös järjestön demokratian kannalta olennaisia ja avoimia koko jäsenistölle. Hallitus ottaa vastaan jäsenistöltä palautetta esimerkiksi iltakoulu.org-sivustolla sijaitsevan palautelomakkeen kautta. Jäsenet voivat osallistua järjestön toiminnan organisoimiseen myös laajasti hallitustoiminnan ulkopuolella.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistavat osallistumisen ainejärjestötoimintaan yhdenvertaisesti fyysisistä ominaisuuksista tai muista esteistä huolimatta. Iltakoulu ry:n tapahtumissa käytettävät tilat pyritään mahdollisimman usein järjestämään esteettömiksi. Tapahtumien kuvauksissa tiedotetaan mahdollisesta esteellisyydestä. Iltakoulu ry huolehtii myös jäsenistönsä edunvalvonnasta tukemalla heidän mahdollisuuksiaan opiskella ja saada palveluita terveydentilasta ja toimintakyvystä huolimatta yliopistolain (558/2009 37 a §) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014 15 §) puitteissa.

Tapahtumat ja tiedotus

Iltakoulu ry:n tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille. Tapahtumat käsittelevät monipuolisesti erilaisia aihepiirejä kuten kulttuuria, liikuntaa ja työelämää. Iltakoulu ry järjestää alkoholittomia ja alkoholillisia tapahtumia. Alkoholillisetkaan tapahtumat eivät edellytä alkoholin käyttöä ja esimerkiksi sitseille on mahdollista osallistua alkoholittomana. Ruokatarjoiluja sisältävissä tapahtumissa kuten sitseillä ja vuosijuhlilla huomioidaan erikoisruokavaliot. Iltakoulu ry:n tapahtumat pyritään pitämään jäsenistölle ilmaisina tai vähintäänkin kohtuullisen hintaisina.

Tapahtumista ja muista Iltakoulun toiminnasta tiedotetaan kaikille jäsenille sähköpostilistojen kautta ja lisäksi informaatiokanavat kuten Facebookin ryhmät ovat kaikille jäsenille avoimia. Tiedotus tapahtuu suomen lisäksi tarvittaessa englanniksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma on löydettävissä Iltakoulun kotisivuilta ja lisäksi ainejärjestötilasta fyysisenä kopiona.

Iltakoulu on osallistunut Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan, jonka järjestivät yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto ry., Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry. ja Vammaisfoorumi ry. Kampanjaa edustava kyltti symboloi ainejärjestötilassa sitoutumista syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä vapaaseen toimintaan.

Häirintä- ja kiusaamistapaukset

Iltakoulu ry ei syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää.Kiusaamis- ja häirintätapaukset tulee viedä eteenpäin Iltakoulu ry:n häirintätyöryhmälle.

Kaikki kiusaamis- ja häirintätapaukset käsitellään häirintätapausten menettelyohjeiden mukaan.

Sukupuoli ja seksuaalisuus

Iltakoulu ry noudattaa syrjimättömyyden periaatetta myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen kohdalla. Sukupuolistereotypioita vältetään esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli ovat jokaisen jäsenen henkilökohtaisia asioita, eikä niistä tehdä oletuksia tai ulkopuolisia määrittelyjä.

Kieli

Iltakoulu ry tiedottaa keskeisestä toiminnastaan suomen lisäksi englanniksi. Iltakoulu ry:n Facebook- ja Instagram-tileillä tiedotus tapahtuu myös englanniksi. Iltakoulu ry:n nettisivut ovat pääosin suomeksi, mutta sivustolta löytyy myös englannin- ja ruotsinkieliset osiot. Lisäksi tapahtumissa pyritään huomioimaan kansainväliset opiskelijat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi juontamalla keskeiset osuudet myös englanniksi tai sijoittamalla kääntäjiä kansainvälisten opiskelijoiden läheisyyteen.

Ikä

Iltakoulu ry toteuttaa syrjimättömyyden periaatetta myös iän kohdalla. Tapahtumat järjestetään siten, että ne ovat avoimia eri ikäisille jäsenille.

Etninen tausta

Yhdenvertaisuusperiaatetta noudatetaan myös etnisyyden kohdalla. Etniseen taustaan pohjaavia stereotypioita vältetään esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Jokainen Iltakoulu ry:n tapahtuma on syrjinnän ja rasismin vastainen, ja tämä mainitaan myös tilaisuuksien alussa.

Uskonto, vakaumus ja mielipiteet

Vakaumukset, mielipiteet ja uskonnolliset katsomukset ovat jokaisen jäsenen henkilökohtainen asia. Syrjimättömyyden periaate koskee myös uskontoa, vakaumuksia ja mielipiteitä. Vältämme toiminnassamme näihin liittyvien stereotypioiden luomista ja toistamista.

Terveydelliset rajoitteet ja vammaisuus

Iltakoulu ry noudattaa syrjimättömyyden periaatetta myös terveydellisten rajoitteiden ja vammaisuuden kohdalla. Toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman esteettömästi, ja tapahtumatilojen esteettömyydestä tai esteellisyydestä ilmoitetaan etukäteen. Lisäksi kerrotaan, keneltä on mahdollista kysyä lisätietoja tilojen esteettömyydestä. Mikäli tapahtumassa on tarjolla ruokaa, pyritään ruoka-aineallergiat huomioimaan mahdollisimman hyvin. Samoin esimerkiksi ennen sitseille osallistumista tarjotaan mahdollisuus kertoa terveydellisistä rajoitteista järjestäjille, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon.

Yhdenvertaisuusvastaava

Iltakoulu ry:ssä yhdenvertaisuudesta vastaa sen hallitus ja viime kädessä tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava. Tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava ylläpitää ja kehittää Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hän on myös jäsenistölle tavoitettavissa vastatakseen yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Tukihenkilöt

Iltakoulu ry aloitti vuonna 2018 tukihenkilötoiminnan. Toiminnan tarkoituksena on kyetä luomaan turvallisempia tiloja ja tapahtumia sekä ennaltaehkäistä syrjintää ja häirintää. Samoin pyritään edistämään tällaiseen toimintaan puuttumista ja tuomaan lisää työkaluja siihen. Tukihenkilötoiminnalla pyritään myös tarjoamaan matalan kynnyksen keskustelutukea, ja samalla järjestömme kartoittaa piirissämme tapahtuvaa häirintää ja pyrkii puuttumaan siihen tehokkaasti.

Iltakoulu ry:n tapahtumissa on nimettyjä tukihenkilöitä, joiden tarkoitus on toimia tukena ja apuna mahdollisissa häirintätilanteissa ja myös muuten helposti lähestyttävinä henkilöinä, joille voi mennä juttelemaan. Tukihenkilöitä on lähtökohtaisesti kaksi, mutta esimerkiksi pienillä teatteriretkillä nimettyjä henkilöitä voi olla vain yksi. Mahdollisuuksien mukaan pyritään nimeämään tukihenkilöt siten, että he edustaisivat eri sukupuolia. Tukihenkilöinä toimii lähtökohtaisesti hallituksen jäseniä, eritoten tapahtumasta vastaava henkilö tai henkilöt, jotka muutoinkin olisivat paikalla. Hiiriviikoilla tukihenkilöinä hyödynnetään myös tutoreita.

Tukihenkilöt ovat paikalla tapahtumassa alusta loppuun. Jatkot eivät lukeudu tähän, sillä tällöin mukana on usein muitakin kuin iltakoululaisia ja jatkopaikoilla on koulutettuja järjestyksenvalvojia, joiden puoleen häirintätilanteissa on mahdollista kääntyä. Tukihenkilöitä ei ole myöskään velvoitettu olemaan tällöin paikalla. Tukihenkilöt ovat siis tavoitettavissa koko ajan Iltakoulun omissa tapahtumissa.

Tukihenkilöt toimivat luottamuksellisesti, ja tarjoavat keskustelutukea ja mahdollisuuksien mukaan voivat auttaa myös konkreettisin tavoin. He osaavat myös viedä tarpeen mukaan kiusaamis- ja häirintätapaukset yhdenvertaisuusvastaavan kautta hallituksen tietoisuuteen. Tukihenkilöillä ei ole häirintäyhdyshenkilöiden pätevyyttä, joten vakavissa häirintätapauksissa kehotamme kääntymään TREYn häirintäyhdyshenkilöiden puoleen.

Iltakoulu ry 17.03.2020

 

Häirintätapausten menettelyohjeet

 

 1. Dokumentin sisältö

Dokumentin tarkoituksena on esittää miten Iltakoulu ry menettelee häirintätapauksissa. Häirintätapauksilla tarkoitetaan, tapauksia jossa henkilö on kokenut häirintää tai kiusaamista toisen Iltakoulun jäsenen / jäsenten toimesta. Dokumentti sisältää ohjeet häirintätapausten ilmoittamiselle, tapausten käsittelykulun ainejärjestössä sekä toimenpiteet. 

 

 1. Työnjako

Iltakoulussa häirintätapauksia käsittelee häirintätyöryhmä johon kuuluu hallituksen yhdenvertaisuusvastaava ja hallituksen keskuudesta valittu yhdenvertaisuustoimija. Häirintätyöryhmä toimii täydellä luottamuksella. Työryhmä voi ottaa yhteyttä TREY:n häirintäyhteyshenkilöihin tapauksissa mutta ei kertoa tapausten yksityiskohtia eteenpäin ilman ilmoittajan suostumusta. Eturistiriitojen välttämiseksi häirintätapaukset käsitellään ensisijaisesti yhdessä TREY:n häirintäyhdyshenkilöiden kanssa, ilmoittajan siihen suostuessa. 

 

 1. Toimivalta

Iltakoulun hallitus  voi häirintätapauksissa antaa jäsenelle varoituksen tai rajata kulkua ainejärjestötilaan ja/tai oikeutta osallistua tapahtumiin. Iltakoulu ei ota kantaa rikosoikeudellisiin asioihin. Häirintätyöryhmä (yhdenvertaisuusvastaava ja yhdenvertaisuustoimija) voi kuitenkin auttaa rikosoikeudellisten asioiden eteenpäinviemisessä ja avun hakemisessa. Häirintätapaukset pyritään aina selvittämään suullisesti, ja toimenpiteisiin ryhdytään vain häirinnän jatkuessa, sen ollessa vakavaa tai tekijän yhteistyöhaluttomuuden johdosta.

 

Iltakoulu voi käyttää toimivaltaansa vain, jos häirintätapaus tapahtuu Iltakoulun toimintaympäristössä. Iltakoulun toimintaympäristöllä tarkoitetaan virallisia tapahtumia ja ainejärjestötilaa. Jos häirintä tapahtuu Iltakoulun toimintaympäristön ulkopuolella, esimerkiksi epävirallisilla jatkoilla, Iltakoulu ei voi käyttää toimivaltaansa. Häirintätyöryhmä voi näissä tapauksissa kuitenkin osallistua tapauksen selvittelyyn.

 

 1. Häirintätapausten tietoon tulo

Häirintätapauksista voi ilmoittaa Iltakoulun häirintätyöryhmälle

 1. joko häirintälomakkeella joko anonyyminä tai nimellä
 2. sähköpostilla tuutorointi@iltakoulu.org
 3. henkilökohtaisesti yhdenvertaisuusvastaavaan tai yhdenvertaisuustoimihenkilöön
 4. henkilökohtaisesti muiden hallituksen jäsenten tai tapahtumien tukihenkilöiden kautta

Häirintätapauksissa voi ottaa yhteyttä myös TREYn häirintäyhdyshenkilöihin joko häirintäilmoituslomakkeella tai sähköpostilla. Tällöin häirintätapauksista ei tule tietoa Iltakoulun häirintätyöryhmälle tai hallitukselle.  

 

 1. Toiminta ilmoituksen saapumisen jälkeen

Häirintätyöryhmä käsittelee ilmoituksen luottamuksellisesti. 

 1. Anonyymi viesti viedään häirintätyöryhmän toimesta hallituksen tietoisuuteen jos ilmoituksen tekijä antaa siihen ilmoituksessa luvan.
 2. Jos viestissä on yhteystiedot, työryhmä ottaa yhteyttä ilmoittajaan ja kysyy toiveita jatkokäsittelylle. Minkäänlaisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman ilmoittajan suostumusta. 

Jos ilmoituksen tekijä näin sallii, työryhmä ottaa yhteyttä häirinnästä syytettyyn. Häirinnästä syytetylle taataan oikeus tulla kuulluksi. Jos osapuolet ja tilanteen vakavuus sen sallivat, tapaus voidaan sovitella osapuolten kesken eikä jatkotoimenpiteitä seuraa. Sovitteluun otetaan mukaan osapuolten suostumuksella TREYn häirintäyhdyshenkilö. 

 1. Ilmoittaja voi lopettaa tapauksen käsittelyn missä tahansa vaiheessa  halutessaan.

 

 1. Häirintätapausten käsittely hallituksen kokouksessa

Tapauksen luonteesta riippuen häirintätyöryhmä tuo tapauksen hallituksen kokoukseen jossa asia käsitellään suljettuna. 

Häirintätyöryhmä ei tuo hallituksen tietoisuuteen ilmoittajan henkilöllisyyttä tai muita arkaluontoisia yksityiskohtia joista ilmoittajan henkilöllisyyden voisi tunnistaa ilman ilmoittajan suostumusta. 

Pöytäkirjoihin ei saa jäädä arkaluontoisia yksityiskohtia eikä tietoja, jotka paljastavat ilmoittajan tai syytetyn. 

Jos häirintätapauksessa on osallisena häirintätyöryhmän jäsen, hallituksen jäsen, tai hallituksen jäsenen läheinen, hänet  jäävätään tai hän jäävää itsensä tapauksen käsittelystä.

 

 1. Toimenpiteet

Hallitus päättää mahdollisista sovellettavista toimenpiteistä yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallituksen ensimmäisenä  toimenpiteenä on antaa varoitus häiritsijälle.

Jos häiritsevä toiminta jatkuu varoituksesta huolimatta, hallitus voi asettaa henkilölle kulkukiellon ainejärjestötilaan tai rajoittaa hänen osallistumistansa Iltakoulun tapahtumiin. Kiellon tai rajoituksen voimassaoloaikaa pohditaan tapauskohtaisesti. 

Teon ollessa erityisen vakava, toistuva tai tekijän räikeän yhteistyöhaluttomuuden sattuessa hallitus voi ohittaa varoituksen antamisen ja siirtyä suoraan kulkuoikeuden ja/tai osallistumisoikeuden rajoittamiseen. 

 

 1. Hallituksen ja työryhmän vaihtuessa

Vuosittain yhdenvertaisuustyöryhmän vaihtuessa loppuunkäsitellyt häirintälomakkeen vastaukset poistetaan. Uutta työryhmää informoidaan mahdollisesti käsittelyssä olevista häirintätapauksista, ilmoittajan toiveiden mukaisesti. Vanha hallitus voi velvoittaa uuden hallituksen toteuttamaan päätettyjä toimenpiteitä. Keskeneräisissä tapauksissa vanha hallitus voi antaa suosituksen, kuinka tapauksessa tulisi edetä.